Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kênh chính Bắc hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình

11:2' 14/5/2021