Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi

11:3' 14/5/2021