Kỳ họp thứ 1 - Khóa VIII

10:25' 27/8/2012

 Nghị quyết số: 03NQ/2004/HĐND-VIII về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009 
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 03NQ/2004/HĐND-VIII  
 
 Nghị quyết số: 02 NQ/2004/HĐND-VIII về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 02NQ/2004/HĐND-VIII  
  
 Nghị quyết số: 01NQ/2004/HĐND-VIII về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 01NQ/2004/HĐND-VIII