Nghị quyêt về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015

Tải tập tin đính kèm:   Nghi quyết số:01 /2011/NQ-HĐND


Các tin tiếp

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015   (7/9/2012)
Nghị quyết về Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.   (7/9/2012)
Nghị quyết về quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (7/9/2012)
Nghị quyết về quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016   (7/9/2012)
Nghị quyết về đề nghị công nhận thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV   (7/9/2012)
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011   (7/9/2012)
Kỳ họp thứ 2- Khóa IX   (21/8/2012)
Tổng số : 8 bài viết
Trang
1