Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

9:5' 30/7/2015