Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

9:19' 30/7/2015