Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016

9:50' 30/7/2015