Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng, phòng hộ, rừng đặc dụng

10:1' 30/7/2015

 Tập tin đính kèm: Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015 về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng, phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2015 và Danh mục công trình phải cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015

 Phụ lục số 1 kèm theo: Phụ lục số 1 kèm theo Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015
 Phụ lục số 2 kèm theo: Phụ lục số 2 kèm theo Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015
 Phụ lục số 2 kèm theo: Phụ lục số 3 kèm theo Nghị quyết số 79/2015/NQ-HĐND ngày 27/7/2015