PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
(Cán bộ xã, thôn)


cán bộ, xã thôn ?
A
B
C
1. Ông (bà) thuộc đối tượng nào sau đây:
44
55
66
77
,l
,l l
(*) Mã xác nhận
 
Nhập mã xác nhận