Thông qua Nghị quyết quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

7:35' 14/5/2021

Sáng ngày 11/5/2021, tại kỳ họp chuyên đề (lần 11) - HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh.

 

 

               (Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết)

 

Theo đó, Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn (khu) đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thôn (Khu) đội trưởng được hưởng mức phụ cấp hàng tháng: 745.000 đồng/người/tháng.

2. Dân quân tại chỗ; dân quân cơ động; dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế và dân quân thường trực (trừ dân quân thuộc hải đội dân quân thường trực) khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp như sau:

a) Trợ cấp ngày công lao động: 120.000 đồng/người/ngày;

b) Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì mức trợ cấp tăng thêm là 60.000 đồng/người/ngày. 

Các chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ.

  Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 5 năm 2021 và thay thế Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

K.T