Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã giao ban từ sau bầu cử đến nay và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

11:8' 14/10/2016

Chiều ngày 04/10/2015 tại trụ sở HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã - Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã với các Ban HĐND và Văn phòng HĐND&UBND thị xã về tình hình hoạt động từ sau bầu cử đến nay và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Cùng tham dự cuộc họp có các ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thị xã và lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
Chiều ngày 04/10/2015 tại trụ sở HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã - Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã với các Ban HĐND và Văn phòng HĐND&UBND thị xã về tình hình hoạt động từ sau bầu cử đến nay và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Cùng tham dự cuộc họp có các ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thị xã và lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Nhìn chung, sau bầu cử đến nay, hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đi vào ổn định, bộ máy Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã đã được phê chuẩn làm cơ sở để tổ chức hoạt động. Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã đã ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động... Bên cạnh đó, đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 1, thứ 2 theo quy định và tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường; xác nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân thuộc Tòa án nhân dân thị xã; phối hợp, tham gia các hoạt động của Thị ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTQVN thị xã tổ chức.

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, hai Ban của Hội đồng nhân dân thị xã cũng đã rà soát, xây dựng kế hoạch giám sát trong năm 2016 theo nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã và gắn với các vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri thị xã quan tâm; đồng thời, chuẩn bị dự kiến nội dung kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thị xã và tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được như trên, hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã còn một số hạn chế, đó là: Là năm đầu nhiệm kỳ, một số đại biểu lần đầu tham gia HĐND chưa có nhiều kinh nghiệm nên trong một số hoạt động còn lúng túng, bị động như: tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri. Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân chưa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành nên việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận TQVN thị xã còn lúng túng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2016, Chủ tịch Hội đồng nhân dân chỉ đạo:

Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã cần triển khai đầy đủ các hoạt động theo quy chế, quyết định phân công nhiệm vụ đã ban hành và các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Duy trì thường xuyên chế độ giao ban, hội ý để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. Chỉ đạo, đôn đốc chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Phối hợp với BCH Quân sự thị xã chuẩn bị chu đáo nội dung diễn tập khu vực phòng thủ thị xã. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND thị xã theo kế hoạch. Theo dõi hoạt động của các Tổ đại biểu để có hướng dẫn, định hướng kịp thời. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đối với nội dung kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã trong năm 2015 chưa giải quyết xong. Điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã và lưu ý các Ban hoàn thành công tác giám sát năm 2016 trước ngày 15/11/2016 để đảm bảo báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp cuối năm 2016. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân theo đúng quy định, nâng cao chất lượng tiếp nhận và theo dõi giải quyết đơn thư. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã nghiên cứu, giao Ban Pháp chế chủ trì rà soát tiến độ giải quyết một số đơn thư của cơ quan chức năng do Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã chuyển đến. Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thị xã, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, các cơ quan tư pháp thị xã để phối hợp xử lý tốt các vấn đề liên quan. Phối hợp cùng Tòa án nhân dân thị xã nắm bắt tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, nghiên cứu, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo hướng bám sát địa bàn dân cư, nắm chắc tình hình đời sống của bà con cử tri. Giao trách nhiệm cho từng Tổ đại biểu rà soát, nắm lại tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của địa bàn tổ phụ trách để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã có ý kiến hoặc tổ chức giám sát đối với việc giải quyết của cơ quan chức năng. Chuẩn bị cho hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường vào tháng 11/2016. Chủ động chuẩn bị chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực và Hội đồng nhân dân thị xã.

Đối với các Ban của HĐND thị xã: Nghiên cứu, đổi mới hình thức giám sát, chủ động hơn nữa trong việc theo dõi, đôn đốc các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban. Những vấn đề phát sinh từ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết cần thực hiện giám sát để có các kiến nghị kịp thời với cơ quan chức năng. Triển khai tốt kế hoạch giám sát năm 2016 và hoàn thành nội dung này trước ngày 15/11/2016. Báo cáo kết quả giám sát cần đánh giá đúng tính chất vấn đề, thẳng thắn, không né tránh hoặc ngại đụng chạm; các kiến nghị qua giám sát của Ban cần cụ thể, có xác định thời gian thực hiện và yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện sau giám sát. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, đảm bảo chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các cơ quan trình Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp theo nguyên tắt tất cả các văn bản (trừ của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã) phải được thẩm tra. Trong báo cáo thẩm tra cần thể hiện rõ chính kiến của Ban đối với nội dung các cơ quan trình Hội đồng nhân dân thị xã. Phân công thành viên của Ban nghiên cứu chuyên sâu một số lĩnh vực để không bị động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy hơn nữa vai trò của Phó ban chuyên trách trong hoạt động của Ban. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. Chủ động đề xuất chương trình giám sát của Ban năm 2017 theo hướng đổi mới nội dung và hình thức giám sát, chú ý giám sát những vấn đề mới được cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã quan tâm.

Đối với Văn phòng HĐND & UBND thị xã: Tăng cường công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. Phối hợp chặt chẽ với các Ban của Hội đồng nhân dân thị xã trong tham mưu nội dung báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. Căn cứ lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Văn phòng Thị ủy xây dựng lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đảm bảo kịp thời theo quy chế./.

VÕ THỊ THU

Văn phòng HĐND&UBND La Gi