TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ LAGI KHÓA X

15:14' 14/7/2016

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ LAGI

1. Ông NGUYỄN NGỌC HAI
Sinh ngày  : 31/12/1962
Quê quán  : Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Đai học Thủy lợi

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

2. Bà HUỲNH THỊ HOA
Sinh ngày  : 10/05/1971
Quê quán  : xã Phổ Minh, huyện Phổ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Luật
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
 

3. Ông TÔN THẤT MUỘN
Sinh ngày  : 30/5/1972
Quê quán  : xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Bác sỹ 
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy LaGi, Chủ tịch HĐND Thị xã LaGi
 

4. Ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC
Sinh ngày  : 05/8/1967
Quê quán  : Xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Cao cấp Chính trị, Thạc sỹ Xây dựng công trình thủy
Phó Giám đốc Sở NN &PTNT
 

5. Ông LÊ MINH TUẤN
(LINH MỤC LÊ MINH TUẤN)
Sinh ngày  : 18/10/1965
Quê quán  : Tỉnh Thanh Hóa
Cử nhân Thần học
Giáo sĩ, Linh mục Nhà thờ Vinh Thanh, phường Phước Lộc, thị xã La Gi