Danh sách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Ông HỒ TRUNG PHƯỚC Trưởng Ban
2. Ông ĐỖ VĂN CHUNG Phó Trưởng Ban
3. Ông TRẦN NGUYÊN LỘC Phó Trưởng Ban
4. Ông PHÙNG HỮU CƯ Thành viên
5. Ông NGUYỄN PHÚ HOÀNG Thành viên
6. Ông NGUYỄN XUÂN PHỐI Thành viên
7. Ông LƯƠNG THANH SƠN Thành viên