Thường trực HĐND tỉnh - Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA XI - NHIỆM KỲ 2021 - 2026


Chủ tịch
Ông NGUYỄN HOÀI ANH
Phó Chủ tịch 
Ông TIÊU HỒNG PHÚC
Phó Chủ tịch
Bà NGUYỄN THỊ THUẬN BÍCH
CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA XI - NHIỆM KỲ 2021 - 2026Trưởng Ban Pháp chế
Bà HUỲNH THỊ HOA
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 
ĐỖ VĂN CHUNG
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội
Bà HUỲNH THỊ MỸ HẠNH
Trưởng Ban Dân tộc
Bà THANH THỊ KỶ