Kết quả hoạt động tháng 2/2023 và dự kiến Chương trình công tác tháng 3/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

15:29' 9/3/2023

Trong tháng 2/2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã bám sát, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đã đề ra và các công việc đột xuất phát sinh.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong tháng 2/2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh. Tham gia thành viên Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; đồng thời, tiếp tục hoạt động tái giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ thiết bị dạy học của học sinh lớp 1 và các khoản thu của cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

 

Hình. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết

vào sáng ngày 07/02/2023

 

Trong tháng, để triển khai thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng và ban hành: (1) Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; (2) Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới theo Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023. Đồng thời, tham gia ý kiến đối với việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh và thực hiện hoàn thành một số công việc phát sinh.

Theo kế hoạch và chương trình công tác tháng 3/2023, Ban sẽ tiếp tục tham gia các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; xây dựng và ban hành kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát 06 tháng cuối năm 2023 của Ban về “Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em giai đoạn từ năm 2021 đến 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh” và hoàn thành việc báo cáo kết quả giám sát Ban đã thực hiện./.

 Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh