Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

Các tin tiếp

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2017   (22/12/2016)
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển và các danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2017   (22/12/2016)
Nghị quyết về điều chỉnh quy hoach sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm cuối kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020)   (22/12/2016)
Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017   (22/12/2016)
Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017   (21/12/2016)
Nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 vận động bầu cử   (21/12/2016)
Nghị quyết thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện các quy định định pháp luật về bảo vệ môi trường tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh   (21/12/2016)
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bình Thuận   (21/12/2016)
Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận   (21/12/2016)
Tổng số : 22 bài viết
Trang
123