Kỳ họp thứ 16 - Khóa VIII 

 

 Nghị quyết về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.  

Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số:104/2011/NQ-HĐND