Kỳ họp thứ 8 - Khóa VIII

  Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.  
 Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 62/2007/NQ-HĐND  
  
 Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng và xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 61/2007/NQ-HĐND 

 Nghị quyết về danh mục và mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  
Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 60/2007/NQ-HĐND  
Tải tập tin đính kèm:   Phụ lục I- Danh mục và mức thu phí, lệ phí  
Tải tập tin đính kèm:   Phụ lục II- VB TT HĐND


Các tin tiếp

Trang
1