Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả nội dung và hình thức

7:51' 16/2/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban; ngày 14/02/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành tái giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã: Đông Giang, Đông Tiến - huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo đó, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn giám sát gồm: Đồng chí Phó Trưởng Ban, các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Cùng tham gia với Đoàn giám sát còn có lãnh đạo: Cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND xã.

 

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Đông Giang.

 

Qua khảo sát thực tế tại hai địa bàn nêu trên, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được địa phương quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân. Bên cạnh đó, ngoài việc tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật gắn liền với đời sống, sản xuất của người dân, chính quyền địa phương còn lồng ghép phổ biến về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã và đang được Nhà nước quan tâm đầu tư hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tham gia thực hiện, để các chương trình, chính sách dân tộc ngày càng đi vào cuộc sống, đạt được kết quả và mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa được thường xuyên, có những nội dung chưa thực sự đi vào đời sống của người dân; hình thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng; các thiết bị, công cụ hỗ trợ để người dân tiếp cận với các thông tin ở vùng khó khăn dân tộc thiểu số còn hạn chế; do đó, chưa thu hút được sự quan tâm của đông đảo đồng bào.

Trong thời gian tới, để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng đoàn đề nghị: Chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín, các chức sắc tôn giáo trong thực hiện chính sách tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai, thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm, phong tục, tập quán của đồng bào, ưu tiên tuyên truyền đối với những nội dung mang tính cấp bách, thời sự liên quan đến đời sống của đồng bào; chủ động trong ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, facebook,..) trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, để thường xuyên truy cập các trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện (Cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, các sở, ban ngành; trang facebook Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bình Thuận;…), để cập nhật các thông tin mới nhất về các chính sách, các văn bản pháp quy, các văn bản tuyên truyển, phổ biến pháp luật,.…

 

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Đông Tiến.

 

Kết thúc đợt tái giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp các nội dung kiến nghị của các địa phương, trong nhiệm vụ sắp đến sẽ quan tâm đề xuất trong các cuộc họp của tỉnh./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH