Kết quả hoạt động tháng 5/2023, chương trình công tác tháng 6/2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

16:19' 22/5/2023

Thực hiện nhiệm vụ, các công việc phát sinh theo lĩnh vực được phân công, kết luận của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tại các cuộc họp, văn bản chỉ đạo; trong tháng 5/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã bám sát, thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu đã đề ra và các công việc phát sinh đột xuất.

 

Đoàn khảo sát, giám sát làm việc tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.

Trong tháng 5/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; ban hành kế hoạch giám sát và tiến hành khảo sát, giám sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; tham gia ý kiến: (1) Công văn số 1968/BNV-CQĐP ngày 27/4/2023 của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND; (2) Công văn số 2556/BYT-DP ngày 28/4/2023 của Bộ Y tế về xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản thực hiện tại Trạm y tế xã; (3) Các văn bản của UBND tỉnh tại: Công văn số 1453/UBND-TH ngày 27/4/2023 về trình phương án vượt thu ngân sách từ thuế, phí, thu khác; Tờ trình số 1473/TTr-UBND ngày 28/4/2023 xin ý kiến về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 1660/UBND-KT ngày 15/5/2023 về xin ý kiến số hộ chênh lệch tăng (356 hộ) so với số hộ được phê duyệt tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: (1) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em giai đoạn từ năm 2021 đến 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh; (2) chuẩn bị nội dung báo cáo tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Phú Quý theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 26/4/2023.

Chương trình công tác ca Ban Dân tộc HĐND tnh trong tháng 6/2023: Ban tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực, cụ thể như sau: Tiếp tục tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; tiếp tục khảo sát, giám sát việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh; tiếp tục phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em giai đoạn từ năm 2021 đến 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa XI; giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc; thực hiện các công việc phát sinh đột xuất theo sự chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH