Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023

14:53' 6/3/2023

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-BCĐ ngày 13/01/2023 về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, Kế hoạch số 547/KH-BCĐ ngày 27/02/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Nghị quyết số 44-NQ/CB.VPĐBQH-HĐND ngày 27/02/2023 của Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự - phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội năm 2023; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-VP.ĐBQH-HĐND ngày 28/02/2023 về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023, với các nội dung trọng tâm:

Tổ chức quán triệt, triển khai, thưc hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như: Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”,…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm  của cán bộ, công chức, hợp đồng lao động của cơ quan tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nội dung trọng tâm trên, Văn phòng đã tổ chức cho cán bộ, công chức, hợp đồng lao động trong cơ quan tham gia đăng ký “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023, tiến hành thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã đề ra; giao lãnh đạo các Phòng trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt thường xuyên đến công chức, lao động hợp đồng của Phòng và thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch./.

                                                                                           Liên Nguyễn