Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với các Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Phan Thiết về tình hình tuyển sinh đầu năm học và các khoản thu chi đối với các lớp bán trú

13:46' 30/8/2013

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, vào các ngày 19, 27/8/2013, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Lê Thị Kim Phượng làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết, Tiểu học Lạc Đạo và Tiểu học Tuyên Quang về tình hình tuyển sinh đầu năm học và các khoản thu chi do phụ huynh đóng góp (ngoài học phí) đối với các lớp bán trú.
Qua làm việc được biết, công tác tuyển sinh đầu năm học 2013 - 2014, các Trường đã thực hiện đúng theo tinh thần Kế hoạch số 72/KIH-UBND ngày 05/7/2013 của UBND thành phố Phan Thiết về việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đối với học sinh lớp 1 bán trú: Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết tuyển sinh 210 học sinh đối với địa bàn phường Xuân An, phường Phú Thủy; Trường Tiểu học Lạc Đạo tuyển sinh 202 học sinh (trong đó có 120 học sinh bán trú, 82 học sinh học 01 buổi) đối với địa bàn phường Lạc Đạo, phường Đức Long, xã Tiến Lợi, xã Tiến Thành; Trường Tiểu học Tuyên Quang tuyển sinh 160 học sinh đối với địa phường phường Lạc Đạo, phường Phú Trinh.
Đối với các khoản thu do phụ huynh đóng góp (ngoài học phí), năm học 2013 - 2014, các Trường Tiểu học bán trú thực hiện thu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2660/UBND-VXDL ngày 10/7/2013 về việc mức thu các khoản thu phục vụ học sinh tiểu học, mầm non bán trú. Theo đó, việc xác định mức thu cụ thể của từng Trường do Ban Giám hiệu nhà trường thỏa thuận thống nhất bằng văn bản với Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi trường để thống nhất thực hiện. Các Trường đều thực hiện đúng theo quy trình này./.

Mỹ Hảo