Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020

Sáng ngày 17/12/2019, tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020.

Theo đó, HĐND tỉnh nhất trí thông qua Tờ trình số 4657/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát danh mục các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng sau 03 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:

Đối với danh mục rà soát 03 năm chưa thực hiện: Hủy bỏ đối với 03 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 4 ha, lý do không có vốn hoặc không có khả năng thực hiện; chuyển tiếp thực hiện đối với 20 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 43,71 ha, lý do các dự án này đang trong quá trình kiểm kê, đang thực hiện công tác bồi thường hoặc đã được ghi vốn để đầu tư theo Luật Đầu tư công; cho phép hủy bỏ đối với 39 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất với tổng diện tích 610,82 ha, lý do các dự án này không có vốn hoặc không có khả năng thực hiện; cho phép được chuyển tiếp thực hiện đối với 84 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất với diện tích 1.194,78 ha, lý do các dự án này đang trong quá trình kiểm kê, đang thực hiện công tác bồi thường hoặc đã được ghi vốn để đầu tư theo Luật Đầu tư công.

Đối với danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2020: Thống nhất thông qua danh mục 25 dự án với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 64,91 ha.

Đối với danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2020: Thống nhất thông qua danh mục 42 dự án với diện tích 176,69 ha thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

                                                                                    TẤN DUY
Các tin tiếp

Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)   (2/1/2020)
Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (30/12/2019)
HĐND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
HĐND tỉnh thông qua quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1   (30/12/2019)
Kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trong đầu tư các phương tiện đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh   (23/8/2018)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2018.   (6/7/2018)
Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018   (6/7/2018)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123