Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)

Qua nghe các báo cáo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đề xuất những giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bản thân tôi hoàn toàn thống nhất.

* Về tình hình phát triển kinh tế năm 2019: Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm và có nhiều chuyển biến tích cực; kết quả cụ thể như sau:

Có 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; GRDP tăng 8,34% (KH là 7,3 - 7,5%), đây là số tăng cao nhất từ năm 2015 đến nay; trong đó :

- Về nông - lâm - thủy sản: 2,75% (KH 3,3% - 3,5%).  

- Công nghiệp - xây dựng tăng 15,09%, (11,7 - 12% KH): Mục này là tăng trưởng khá so với cùng kỳ, có 15/16 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với năm 2018; trong đóng góp chung thì ngành sản xuất và phân phối điện chiếm tỷ trọng cao nhất là 26,2%;

+ Điện mặt trời: 903,48MW, trước ngày 30/6 với tổng vốn đầu tư là 25.059 tỷ đồng.

+ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng điện thương mại vào tháng 10/2019.

- Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã đi vào hoạt động.

- Nhiều khu, cụm công nghiệp đang được thi công, như: Đông Hà, Nam Hà… bố trí hơn 169 dự án đầu tư;

- Lĩnh vực dịch vụ: 7% (KH 7,5 - 7,7):

+ Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm ước đạt 58.200 tỷ đồng, đạt 100,6%, tăng 18,2% so cùng kỳ.

+ Ngành du lịch tiếp tục phát triển và giữ được sự ổn định; trong năm, toàn tỉnh đón trên 6.404. ngàn ngàn lượt khách, tăng 11.3% so cùng kỳ; doanh thu ước thực hiện 15,200 tỷ; đat 100,6% KH; tổng doanh thu du lịch tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước;

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 522,8 triệu USD; đạt 110,1% KH, tăng 8,2% so với trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 347,5 triệu USD đạt 111% KH, tăng 5,2% so với trước.

- Về đầu tư phát triển: Tổng vổn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, đạt 2.804 tỷ, đạt 98,26% KH; nhìn chung các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ triển khai thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Công tác thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách được đẩy mạnh; đến hết tháng 11/2019 đã có thêm 84 dự án.

* Về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019:

- Về thu ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 ước đạt 11.645 tỷ đồng/ 9.380 tỷ KH, bằng 124,15% dự toán năm, tăng 10.01% so cùng kỳ năm trước (khả năng trên 12.000 tỷ); trong đó, thu nội địa 8.235/6.280 tỷ theo KH đồng, đạt 131,13% so với dự toán; tăng 11,84 % so với năm trước; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.760 tỷ; đạt 117,33% so với dự toán; tăng 35,44,% so với  năm trước. Nhìn chung, năm 2019, UBND tỉnh đã triển khai các giải pháp thu ngân sách kịp thời, thu ngân sách đạt khá tốt; nhiều khoản thu đạt mức khá cao.

- Về chi ngân sách nhà nước: Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019, ước chi 11.311 tỷ đồng, đạt 118,72 % so vói dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Chi thường xuyên 6.192  tỷ đồng; đạt 102,22% dự toán HDND tỉnh giao; chi đầu tư phát triển 2.358 tỷ - đạt 113,65% dự toán HDND giao. Nhìn chung, chi ngân sách bảo đảm cho các nhu cầu chi thường xuyên; thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, đảm bảo kịp thời kinh phí chi trả lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi hoạt động của bộ máy hành chính và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc của tỉnh. Việc chi, bám sát Nghị quyết HDND tỉnh theo đúng luật ngân sách (tạm ứng).

* Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019: Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý là 2.804 tỷ, đạt 98,26%, trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2019 là 2.025 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ là 779 tỷ, đạt 100% kế hoạch (bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia (68 tỷ); Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 453 tỷ, vốn ODA là 208 tỷ; và vốn trái phiếu chính phủ là 50 tỷ.

* Phần kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

(1) Nhanh chóng xử lý các Doanh nghiệp đã được chấp thuận đầu tư nhưng chậm triển khai; hiện nay rất nhiểu dự án, nhất là các dự án về du lịch tai các huyện: Hàm Tân, La Gi, Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình… Có nhiều dự án trên 15 năm, nhưng không kiên quyết thu hồi. Tổng số dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư là 84 dự án, với tổng nguồn vốn đăng ký là 14.561 tỷ đồng, bằng 40,8% so với cùng kỳ. Số Doanh nghiệp thành lập mới là 765 doanh nghiệp, tăng 19,9 % so với năm 2018, nhưng vốn đăng ký 10.471 tỷ, giảm 22,9% so với cùng kỳ.

(2) Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

(3) Tăng cường quản lý nhà nước về công tác đấu giá tài sản Nhà nước.

(4) Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm.

(5) Về lĩnh vực nông nghiệp: Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách phát triển thủy sản, nhất là chính sách cho vay đóng mới, nâng cấp tàu công suất từ 400 CV trở lên; tiếp tục tổ chức lại sản xuất trên biển theo mô hình tổ, đội, hợp tác. Cần xem lai giữa phát triển đóng tàu và sản lượng đánh bắt; tăng cường quản lý bảo vệ rừng.

 (6) Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản; bảo vệ và cải thiện môi trường: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép. Kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án; kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện chậm theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát môi trường theo kế hoạch; chú trọng kiểm tra các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhất là các nhà máy sản xuất gần khu vực bờ biển, các dòng sông, trong khu dân cư để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường./.Các tin tiếp

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020   (30/12/2019)
Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (30/12/2019)
HĐND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
HĐND tỉnh thông qua quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1   (30/12/2019)
Kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trong đầu tư các phương tiện đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh   (23/8/2018)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2018.   (6/7/2018)
Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018   (6/7/2018)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123