Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý II/2018.

Hiện nay, nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh quý II/2018 là 1.589.346.000 đồng. Để UBND tỉnh có kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, Thuờng trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh nhất trí xuất chi ngân sách tỉnh năm 2018 số tiền là 1.589.346.000 đồng (Một tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi sáu ngàn đồng) cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý II/2018.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh./.

Tăng DuyCác tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2019   (19/11/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND thị xã La Gi về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND huyện Tuy Phong về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND xã Chí Công   (29/10/2019)
Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123