Kết quả giám sát về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND xã Chí Công

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 50/TB-HĐND kết quả giám sát về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của xã Chí Công. Theo đó, UBND xã đã ban hành cơ bản đầy đủ các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC ở địa phương; có thực hiện việc ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và các cán bộ, công chức liên quan trong công tác cải cách TTHC; nội dung công khai các TTHC đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại, hạn chế; nhất là: Việc cập nhật, triển khai một số quy định của cấp trên trong thực hiện công tác cải cách TTHC chưa kịp thời và đầy đủ; áp dụng biểu mẫu trong quy trình giải quyết TTHC một số trường hợp chưa đúng theo quy định; kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai theo báo cáo của UBND xã là chưa chính xác, vẫn còn hồ sơ trễ hạn ở cấp xã; hồ sơ trên lĩnh vực đất đai chưa được UBND xã cập nhật đầy đủ trên phần mềm và sổ theo dõi; không thể hiện đầy đủ ngày nhận kết quả từ cơ quan giải quyết và ngày trả kết quả cho người dân nên khó khăn trong việc thống kê và xác định hồ sơ trễ hạn thuộc trách nhiệm cấp xã hay cấp huyện; giải quyết TTHC trên lĩnh vực bảo trợ xã hội có trường hợp chưa thực hiện đúng theo cơ chế một cửa liên thông theo quy định; sử dụng phần mềm một cửa điện tử vẫn còn nhiều hạn chế, chưa áp dụng đầy đủ trên các lĩnh vực; Bộ phận Một cửa xã chủ yếu vẫn cập nhật, theo dõi hồ sơ hành chính theo phương pháp thủ công. Số liệu cập nhật theo báo cáo của UBND xã và số liệu kiểm chứng trên phần mềm điện tử chung của tỉnh có độ sai vênh lớn./.

                                                                                                                  Đức TuấnCác tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2019   (19/11/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND thị xã La Gi về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND huyện Tuy Phong về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123