• Kế thừa kinh nghiệm của HĐND tỉnh các khóa trước, với tư duy nhạy bén, ngay từ Kỳ họp thứ Nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ. Kỳ họp thứ Hai - kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ mới bước đầu đã hiện thực hóa được mục tiêu đó.


    Chủ động ngay từ đầu


Tổng số : 16 bài viết
Trang
12